Avaluació de la conferència - Ciutats orientadores- Millorant conjuntament els serveis d'orientació


 

Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
0%
100%
1. Valoració de l'organització
* En primer lloc, indiqui com valora els següents aspectes. Per això, utilitzarem una escala del 0 al 10 essent 0 la puntuació mínima i 10 la màxima.  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
La informació rebuda abans de la conferència
La durada de la conferència
L'espai utilitzat (Sala d'actes - de l'edifici El Vagó - Recinte de l'Escola Industrial)
L’atenció rebuda per part de l'organització
La puntualitat de les sessions